Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Báo cáo Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo Phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động năm 2018

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo Tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) 

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Báo cáo Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo Phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động năm 2017

Báo cáo Tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm giai đoạn 2016 - 2025 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

Báo cáo Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo Phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động năm 2016

Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)

Báo cáo Tài chính 06 tháng đâu năm 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2015

Báo cáo kết quả đặt hàng năm 2014 nhiệm vụ 2015

Xác định quỷ tiền lương năm 2014 và kế hoạch xây dựng quỷ tiền lương năm 2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Đánh giá hiệu quả hoạt động 2014