Phòng ban

Các phòng, ban chuyên môn

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 02963.852 639

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

---------------------------------------------

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

Điện thoại: 02963.856 865

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

---------------------------------------------

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

Điện thoại: 02963.957 941

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

---------------------------------------------

PHÒNG KỸ THUẬT - VẬN HÀNH

Điện thoại: 02963.852 566

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.